Tong hoi dia chat Viet Nam

Tong hoi dia chat Viet Nam

Danh sach BCH khóa VII

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

KHÓA VII (2013-2018)

(Xếp theo thứ tự ABC tên gọi)

Last Updated on Saturday, 29 October 2016 14:01 Read more...
 

Nghị Quyết lần 2 Đoàn Chủ tich THĐCVN

Thông báo về Hội nghị Đoàn Chủ tịch
Tổng hội Địa chất Việt Nam

Ngày 15 tháng 3 năm 2014 Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam đã tổ chức Hội Nghi để triển khai Nghị quyết Đại hội khoá VII và Nghị quyết phiên họp lần thứ I. Mời bạn đọc xem toàn văn của Nghị quyết Hội nghị phiên họp lần thứ II dưới đây:Nghi quyet DCT làn 2 copy nho

hop doan CT toàn cảnh
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam
 doan CT chup anh luu niem
 Đoàn Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm trước cửa Bảo tàng Địa chất,
số 6 Phạm Ngũ Lão Hà Nội


Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 14:51
 

Nghi quyết KỲ HỌP THU NHÁT khóa VII

 TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Số: 32/NQ - THĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ NHẤT
ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
Ngày 9 tháng 11 năm 2013, Đoàn chủ tịch khoá VII (2013-2018) đã họp phiên thứ nhất:
Tổng số ủy viên Đoàn chủ tịch: 17
Có mặt: 16 ủy viên,
Vắng mặt:  1 ủy viên ( ThS. Thái Quang).
Chủ tọa phiên họp: PGSTS. Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Tổng Hội
Thư ký:  TS. Bùi Đức Thắng, Phó chủ tịch  kiêm Tổng Thư ký
Hội nghị đã thống nhất và ra Nghị quyết với các nội dung:
1. PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh giữ vai trò Cố vấn Ban Chấp hành
2. Thành lập 12 Ban và cử các Trưởng, Phó Ban như bảng dưới đây:.
TT
Ban
Trưởng ban
Phó trưởng ban
01
Ban Hợp tác Quốc tế
GS.TS Trần Văn Trị *
TS. Trần Tân Văn
PGSTS. Trần Thanh Hải
TS. Trần Tuấn Anh
TS. Quách Đức Tín
02
Ban Hợp tác phát triển
TS. Nghiêm Vũ Khải
TS. Hoàng Thế Ngữ
03
Ban Tư vấn, Phản biện
TS. Nguyễn Thành Vạn
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, TS. Đỗ Tiến Hùng, KS. Hoàng Quang Vinh
04
Ban Khoa hoc - Công nghệ
GS.TS Mai Trọng Nhuận
TS. Nguyễn Đắc Đồng
05
Ban Tuyên truyền phổ biến kiến thức
PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển
PGS.TS Tạ Đức Thịnh
06
Ban Quản lý các Đơn vị KH-CN
TS. Bùi Đức Thắng
TS. Đỗ Tiến Hùng
07
Ban Quản lý, phát triển hội
KS. Nguyễn Văn Quyến
KS. Nguyễn Trọng Khiêm
ThS. Thái Quang
08
Ban Hội viên Tập thể hoạt động Khoáng sản
KS. Đặng Quốc Lịch
KS. Lê Minh Kha – CTy Vàng Phước Sơn
CN. Vũ Duy Quyên- Công ty Sơn JOTON
KS. Nguyễn Thượng Đắc- Hiệp hội TItan
09
Ban Kiểm tra
KS. Nguyễn Đồng Hưng
TS. Lê Ái Thụ
10
Ban Thi đua - Khen thưởng
KS. Nguyễn Đồng Hưng
KS. Nguyễn Văn Quyến
11
Ban hoạt động Địa chất Dầu khí
PGS.TS Nguyễn Trọng Tín
KS. Nguyễn Văn Đức
12
Văn phòng Tổng hội
TS. Bùi Đức Thắng
Chánh Văn Phòng
 Nguyễn Đồng Hưng
* GSTS. Trần Văn Trị, Trưởng ban Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2015
 3.Các trưởng Ban xây dựng dự thảo về cơ cấu tổ chức, kế hoạch công tác cho cả nhiệm kỳ trình Thường trực Đoàn Chủ tịch trước 31-12-2013
4.Cử thường trực Đoàn chủ tịch gồm 05 ủy viên: PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, GS.TS Trần Văn Trị, GS.TS Mai Trọng Nhuận, TS. Bùi Đức Thắng, KS. Nguyễn Đồng Hưng,
5.Văn phòng Tổng hội có 05 người: PGS.TS Đỗ Cảnh Dương - Chủ tịch, TS. Bùi Đức Thắng - Phó chủ tich kiêm Tổng thư ký, KS. Nguyễn Văn Quyến - Phó Tổng thư ký, KS. Nguyễn Đồng Hưng - Chánh văn phòng, CN. Nguyễn Thị Bích Thanh - Kế toán trưởng
6.Thông qua các Quy chế sau:
* Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Đoàn CT, Thường trực Đoàn CT, Ban Kiểm tra
                       * Quy chế làm việc của Cố vấn Ban Chấp hành
                       * Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tổng hội
                   7.Giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch soan thảo, lấy ý kiến đóng góp của các ủy viên Đoàn Chủ tịch và ban hành các văn bản sau từ 1 tháng 12 năm 2013
* Quy định Mối quan hệ công tác giữa Đoàn Chủ tịch với các Hội thành viên ( Hội chuyên ngành, các Hội Tỉnh/Thành phố)
* Quy chế Quản lý các Hội trực thuộc và các Tổ chức Khoa học - Công nghệ
 
Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam                     Thư ký Đoàn Chủ tịch
 

 

 

                             PGS. TS Đỗ Cảnh Dương                                     TS. Bùi Đức Thắng             
Last Updated on Saturday, 21 December 2013 07:54
 

quy che Co van

QUY CHẾ LÀM VIỆC GIỮA CỐ VẤN VÀ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  TỔNG HỘI ĐỊA CHÁT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-THĐC)

          Hơn 20 năm qua, PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng Hội Địa chất Việt Nam; đảm nhận chức Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam 3 nhiệm kỳ IV, V, VI .  Trong quá trình hoạt động có nhiều sáng tạo, kinh nghiệm nhất là về công tác Hội xã hội – nghề nghiệp và tư vấn, phản biện.

 Tại Hội nghị Đoàn Chủ tich Tổng Hội Địa chất lần thứ nhất họp ngày 09 tháng 11 năm 2013 đã thông qua Nghị quyết về Quy chế làm việc giữa Cố vấn và Ban chấp hành với các nội dung sau đây:

1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng Hội Địa chất Việt Nam lần thứ  VII nhiệm  kỳ  2013-2018  đã  bầu  PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh đảm nhận chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Tổng Hội Địa chất Việt Nam (sau
đây gọi là Cố vấn).

2. Cố vấn tham gia các Hội nghị Ban chấp hành, Hội nghị Đoàn Chủ tịch; góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; chủ động đề xuất với Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, phát triển của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.  

3. Chủ tịch, Đoàn chủ tịch, thường trực Đoàn Chủ tịch làm việc với Cố vấn bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử, trao đổi trực tiếp.

4. Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch xem xét, tiếp thu những ý kiến của Cố vấn tại các văn bản liên quan.

5. Phụ cấp làm việc của Cố vấn theo quy định của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Quy chế này đã được sự nhất trí của Cố vấn và Đoàn chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện sẽ bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.

Last Updated on Sunday, 24 November 2013 09:35
 

quy che co quan VP

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Văn phòng  Tổng hội Địa chất Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

1. Chức năng của Văn phòng cơ quan Tổng hội

Cơ quan Văn phòng Tổng hội đặt dưới sự chủ trì của Chủ tịch và điều hành cuả Tổng Thư ký - là cơ quan tham mưu tổ chức triển khai các Nghị quyết và quyết định của Ban CHTW Hội và Đoàn Chủ tịch THĐCVN

2. Nhiệm vụ của Văn phòng cơ quan Tổng hội:

a) Triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCHTW, Đoàn Chủ tịch

b) Xây dựng các chương trình, kế họach công tác của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tiếp nhận các văn bản, các ý kiến của các đơn vị

c) Theo dõi hoạt động của các Hội thành viên (Hội Chuyên ngành, Hội Tỉnh/Thành phố) và các tổ chức trực thuộc (Hội trực thuộc, các tổ chức KH-CN) chỉ đạo, điều hành các tổ chức nói trên theo Điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam

d) Tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW, và các hoạt động khác phù hợp với Điều lệ của Tổng hội.

đ) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW.

3. Nhân sVăn phòng cơ quan Tổng hội bao gồm:

a) Chủ tịch là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
cuả Tổng hội và là chủ tài khoản thứ nhất

b) Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: điều hành các công việc hàng ngày của Tổng hội và Văn phòng cơ quan Tổng hội giúp Chủ tịch phụ trách tất cả các hoạt động của Tổng hội; được Chủ tịch ủy quyền, thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Tổng hội khi Chủ tịch vắng mặt; là chủ tài khoản thứ hai khi được Chủ tịch ủy quyền.

c) Phó Tổng thư ký: Trưởng ban Quản lý- phát triển hội; theo dõi các Hội; Phụ trách trang Web của Tổng hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Tổng thư ký phân công.

d) Chánh văn phòng: hoạt động theo chương trình công tác do Đoàn Chủ tịch thông qua dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội  và điều hành của Tổng Thư ký; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Tổng hội

đ) Kế toán trưởng:  thực hiện công tác kế toán các công việc khác của Tổng hội khi được phân công

e) Thủ quỹ: Quản lý hội phí và các khoản thu khác (nếu có)

4. Chế độ làm việc: Các cán bộ của Văn phòng cơ quan Tổng hội làm việc thường xuyên theo sự phân công và được hưởng phụ cấp sinh hoạt  theo quy định của Tổng hội; hàng tháng họp giao ban vào thứ hai tuần thứ nhất.

5. Chế độ chi tiêu: Tổng Thư ký điều hành chi tiêu các hạng mục theo dự toán hàng tháng được thường trực Đoàn Chủ tịch duyệt. Các chi tiêu  trên 1(một) triệu đồng, Tổng Thư ký phải báo cáo để Chủ tịch duyệt.

6. Phụ cấp làm việc: của các uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch và của cán bộ văn phòng cơ quan Tổng hội theo quy định của Tổng hội.

 

Last Updated on Monday, 18 November 2013 07:38
 


Page 11 of 14

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay417
mod_vvisit_counterHôm qua909
mod_vvisit_counterTuần này2029
mod_vvisit_counterTuần trước7830
mod_vvisit_counterTháng này14370
mod_vvisit_counterTháng trước45069
mod_vvisit_counterTất cả6845198

We have: 43 guests online
IP của bạn là :: 54.81.110.186
 , 
Today: Aug 14, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search