Tong hoi dia chat Viet Nam

Tong hoi dia chat Viet Nam

quy che co quan VP

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Văn phòng  Tổng hội Địa chất Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

1. Chức năng của Văn phòng cơ quan Tổng hội

Cơ quan Văn phòng Tổng hội đặt dưới sự chủ trì của Chủ tịch và điều hành cuả Tổng Thư ký - là cơ quan tham mưu tổ chức triển khai các Nghị quyết và quyết định của Ban CHTW Hội và Đoàn Chủ tịch THĐCVN

2. Nhiệm vụ của Văn phòng cơ quan Tổng hội:

a) Triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCHTW, Đoàn Chủ tịch

b) Xây dựng các chương trình, kế họach công tác của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tiếp nhận các văn bản, các ý kiến của các đơn vị

c) Theo dõi hoạt động của các Hội thành viên (Hội Chuyên ngành, Hội Tỉnh/Thành phố) và các tổ chức trực thuộc (Hội trực thuộc, các tổ chức KH-CN) chỉ đạo, điều hành các tổ chức nói trên theo Điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam

d) Tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW, và các hoạt động khác phù hợp với Điều lệ của Tổng hội.

đ) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW.

3. Nhân sVăn phòng cơ quan Tổng hội bao gồm:

a) Chủ tịch là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
cuả Tổng hội và là chủ tài khoản thứ nhất

b) Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: điều hành các công việc hàng ngày của Tổng hội và Văn phòng cơ quan Tổng hội giúp Chủ tịch phụ trách tất cả các hoạt động của Tổng hội; được Chủ tịch ủy quyền, thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Tổng hội khi Chủ tịch vắng mặt; là chủ tài khoản thứ hai khi được Chủ tịch ủy quyền.

c) Phó Tổng thư ký: Trưởng ban Quản lý- phát triển hội; theo dõi các Hội; Phụ trách trang Web của Tổng hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Tổng thư ký phân công.

d) Chánh văn phòng: hoạt động theo chương trình công tác do Đoàn Chủ tịch thông qua dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội  và điều hành của Tổng Thư ký; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Tổng hội

đ) Kế toán trưởng:  thực hiện công tác kế toán các công việc khác của Tổng hội khi được phân công

e) Thủ quỹ: Quản lý hội phí và các khoản thu khác (nếu có)

4. Chế độ làm việc: Các cán bộ của Văn phòng cơ quan Tổng hội làm việc thường xuyên theo sự phân công và được hưởng phụ cấp sinh hoạt  theo quy định của Tổng hội; hàng tháng họp giao ban vào thứ hai tuần thứ nhất.

5. Chế độ chi tiêu: Tổng Thư ký điều hành chi tiêu các hạng mục theo dự toán hàng tháng được thường trực Đoàn Chủ tịch duyệt. Các chi tiêu  trên 1(một) triệu đồng, Tổng Thư ký phải báo cáo để Chủ tịch duyệt.

6. Phụ cấp làm việc: của các uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch và của cán bộ văn phòng cơ quan Tổng hội theo quy định của Tổng hội.

 

Last Updated on Monday, 18 November 2013 07:38
 

quy che BCH.....

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH, ĐOÀN CHỦ TỊCH,  
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH & BAN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

I. BAN CHẤP HÀNH

            1. Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội là cơ quan lãnh đạo của Tổng hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội.

            2. Ban Chấp hành họp thường kỳ một năm 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

            3. Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chấp hành Tổng hội:

            a) Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội;

            b) Phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm;

            c) Bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Tổng hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký;

            d) Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội;

            đ) Quyết định triêụ tập đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường hoặc Hội nghị thường niên;

            h) Xét kết nạp, khai trừ Hội viên;

            k) Bầu cử bổ sung Ban Chấp hành theo theo đề nghị của Đại hội (có thể là Đại hội thường niên)), số lượng uỷ viên bổ sung tuỳ theo nhu cầu công tác nhưng không quá 30% số lượng uỷ viên hiện có.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH

            Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ VII do Ban Chấp hành bầu ra gồm 17 uỷ viên, làm việc theo nhiệm vụ được phân công, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

            Đoàn Chủ tịch Tổng hội có nhiệm vụ:

      a) Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     b) Lập kế hoạch, báo cáo các hoạt động chung theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     c) Theo dõi hoạt động của các Hội Địa chất thành viên ( Hội chuyên ngành, Hội Tỉnh/
Thành phố và các Hội trực thuộc (Hội trực thuộc và các tổ chức KH-CN)

     d) Quyết định hình thức khen thưởng và kỷ luật;

    đ) Quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức hội, chi hội và các tổ chức khác trực thuộc Tổng hội.

     e) Việc thành lập các tổ chức trực thuộc Tổng hội (hội, chi hội, ban...) các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn Chủ tịch Tổng hội ban hành quy định quy chế riêng về việc tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức trực thuộc trên cơ sở quy định của pháp luật;

     g) Quyết định công nhận là thành viên của Tổng hội;

     h) Đoàn Chủ tịch họp định kỳ 3 tháng một lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng thư ký, Đoàn Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường.

i) Hàng năm các uỷ viên Đoàn Chủ tịch chủ động lập kế hoạch công tác gửi Thường trực đoàn chủ tịch; Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch để đánh kết quả công tác.

III. THƯỜNG  TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

III-1/ Thường trực Đoàn Chủ tịch bao gồm:

1- Chủ tịch  - PGS.TS Đỗ Cảnh Dương 

2- Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký – TS.Bùi Đức Thắng

3. Phó Chủ tịch – GS.TS Trần Văn Trị

4. Phó Chủ tịch – GS.TS Mai Trọng Nhuận

5- Chánh Văn phòng - KS Nguyễn Đồng Hưng

III-2/ Nhiệm vụ của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

1. Thường trực Đoàn Chủ tịch THĐCVN có nhiệm vụ điều hành, giải quyết  các hoạt động của Tổng hội giữa 2 kỳ họp của Đoàn Chủ tịch

2. Xem xét, quyết định việc củng cố phát triển các Hội chuyên ngành các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc, các Hội tỉnh/thành phố;

2.  Xem xét, quyết định các nhân sự chủ chốt của các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc;

3. Xem xét, quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng trên cơ sở đề nghị của các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc;

4. Xem xét, quyết định nội dung chính thức văn bản phản biện tư vấn. Chủ tịch là người phát ngôn chính thức và tuỳ trường hợp cụ thể sẽ uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch chuyên trách

5. Xem xét, quyết định các khoản kinh phí đóng góp cho việc tuyên truyền quảng bá Tổng hội hoặc tài trợ cho các Hội thảo, Hội nghị mà không do Tổng hội tổ chức, cần được bàn bạc, thống nhất trong thường trực Đoàn Chủ tịch.

Thường trực Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và kịp thời báo cáo với Đoàn Chủ tịch về kế hoạch công tác và công việc liên quan khác.

 IV. BAN KIỂM TRA

     1. Ban Chấp hành khoá VII  đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 03 người

     2. Ban Kiểm tra có nhiệm kỳ hoạt động cùng với nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chấp hành;

     3. Ban Kiểm tra bầu trưởng ban để điều hành công việc của Ban và có Quy chế làm việc cụ thể.

     5. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

     a) Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Tổng hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng hội, Nghị quyết của Đại hội Tổng hội;

     b) Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của  Tổng hội;

     c) Kiểm tra và giải quyết những đơn từ, khiếu nại tố cáo của các tổ chức Hội và Hội viên

Last Updated on Saturday, 16 November 2013 15:37
 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

Tổng hội Địa chất hiện có Đoàn Chủ tịch Tổng hội gồm 17 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch, 01 Tổng Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 người, có 05 ủy viên trong Ban chấp hành thường trực làm việc tại số 6, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Có 14 Hội Chuyên ngành là các Hội thành viên, 05 Hội tỉnh thành phố và 33 Tổ chức Khoa học - Công nghệ được thành lập theo nghị định 81 của Chính phủ (dưới đây là danh sách cụ thể của các tổ chức đó)

* 14 Hội chuyên ngành, đó là: Hội Cổ sinh Địa tầngVn, Hội Địa chất Biển VN, Hội Tuyển Khoáng VN, Hội Địa hóa Vn, Hội Khoáng thạch học VN, Hội Công nghệ Khoan khai thác VN, Hôi Địa chất Kinh tế, Hội Kiến tạo VN, Hội Địa chất Than VN, Hội Đá Quý VN, Hội Trầm tích Vn, Hội Đệ tứ - Địa mạo Vn, Hội Địa chất Thuỷ văn Việt Nam, Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam. 14 Hội chuyên ngành này được thành lập và hoạt động rất có ý nghĩa khoa học và thực tiến đại diện cho tất cả các chuyên ngành trong địa chất học, tạo điều kiện để phát huy tính chủ động sáng tạo của các Hội chuyên ngành có thể hoạt động, giao lưu, hội nhập với các Hội tương ứng trong khu vực và quốc tế.  

 

Read more...
 

Các Tổ Chức Khoa Học - Công Nghệ (chi tiết)

 

CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRỰC thược TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT

 

TT Tên tổ chức
KH & CN
Cơ quan quản lý trực tiếp Tên người lãnh đạovà địa chỉ  Điện thoại Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH & CN
1 Viện Địa chất và Môi trường Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số 90 / QĐ ngày 22-9-1999 TS. Đào Văn Thịnh - Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

04.8260752 
0912687782
A-044
ngày 15/07/2015
2 Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 38-QĐ, ngày 16-9-2010
GS.TSKH. 
Phan Trương Thị
Số 110 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội
04.9746626
0913535203
 B-02/2011/ĐK-KH&CN
3 Viện Đá quý - Trang sức  

Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định 
số -21/QĐ, ngày 26-02-2001

(chuyen tu VT Phan truong Thi) 

CN. Nguyễn Thị Bích Thuận
10/44 Xuân Diệu, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

 

0934001357

 A-052
Ngày 04/02/2009

4 Viện Công nghệ Địa chất và Khoáng sản

Tổng hội Địa chất Việt Nam ra quyết định  
số -35/QĐ-THĐC, ngày 20-09-2013

PGS.TS NGuyễn Văn Phổ
Số 17 Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội 

0914879398

A-1159
Ngày 31/12/2013 

 5  Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Địa chất và Dàu Khí  Tổng hội Địa chất Việt Nam ra quyết định  
số -35/QĐ-THĐC, ngày 20-09-2013
 PGS.TS Hoàng Đình Tiến
Số 23A, Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh 

 PGS.TS Nguyễn Việt KỲ:0913911879

 A-1420
Ngày 17/09/2015 
6 Liên hiệp khảo sát Địa chất - xử lý nền móng công trình Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 17-93QĐ-HĐC ngày 22-4-1993
PGS.TS Phạm Hũu Sy 
nha N2D, Tầng 3, Phòng  301, Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
04.5563 525
 
A-037
Ngày 11/06/2015
7 Liên hiệp KHSX Địa chất - Địa vật lý Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 913-94 / QĐTC ngày 09/12/1994
 Trần Ngọc Hoà, 79 Ng Hữu Thọ,P. Hòa Thuận Tây 
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (0511) 3614 591, 

0913491477

A-056
ngày 22/07/2015
8 Liên hiệp khoa học Công nghệ Tài nguyên Khoáng sản Môi trường Năng lượng and Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 142 / QĐ ngày 30-3-2000

KS. Đặng Quốc Lịch

Thôn Bạch Đằng, xã Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh
04.8562277
0913362689
0977245558
A-154
ngày 2003/03/11
9 Liên hiệp khoa học Địa chất and Du lịch Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 186 / QĐ ngày 19-9-2000
KS. Lê Trung Chính
Phòng 407, nhà C3, Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, HN

04. 5535 241

0936565231
A-076
ngày 22/4/2003
10 Liên hiệp KH địa chất khoáng nuoc Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 79 / HĐC ngày 1998/04/12
KS. Lê Tứ Hải
Phòng 805 (9 tầng, 92 Thanh Nhàn, Hai Bà trưng, Hà Nội
04.6646614
0903416626
A-053
ngày 17/2/2003
11 Liên hiệp KHSX Phát triển Miền Trung Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 79 / QĐ, ngày 24-8-2001
KS Hồ Xuân Mận
Số 10 Đào Duy Từ, P. Trọng Thi, TP Vinh
038.564767
0903435799
A-086
ngày 14/5/2003
12 Liên hiệp KHSX Địa chất Nam Bộ Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 51/96-HĐC ngày 1996/12/10
KS. Đoàn Sinh Huy 54/14 đường Bạch Đằng (Sân bay), P. 2. Q. Tân Bình, TpHCM 08.8992145
0903704897
A-115
ngày 2003/04/08
13 Liên hiệp khoa học Địa chất nền móng vật liệu xây dựng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 02 / QĐ ngày 14-01-1998
KS Trần Nam Hưng 
M8a, Thất Sơn, P.15 quận 10, TP HCM
08.8205792

A-549 
ngày 26/05/2015
14 Liên hiệp khoa học Địa chất nền móng vật liệu xây dựng Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định 
số 33 / QĐ-THĐC ngày 2009/07/06
CN. Lê Thị Phượng số 376 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM 08 37620063
0908474927 
A-148 ngày 14-04-2015
15 Liên hiệp KHSX địa chất, Môi trường Miền Nam Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 10 / HĐC ngày 20-3-1998
KS Trần Trung Hiếu
Số 61, đường 12, P. Bình An, Q. 2, TP HCM
08.8992236
0903830125
A-116
ngày 29/05/2015
16 Liên hiệp KHSX Địa chất, xây dựng and Môi trường Phía Nam Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 216 / QĐ ngày 15-11-2000

KS Vũ Đình Thung
số 103 / 1291B NG Văn Lượng, p.17, Gò Vấp, TP HCM

0913723509 A-085
ngày 22/04/2015
17 Liên hiệp KHSX Địa chất and Công nghệ khoáng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 122 / QĐ, ngày 20-11-2002

KS Nguyễn Quốc Hoàn  
520/2/8, tổ 5, đường Đồng Khởi P. Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, Tỉnh ĐồngNai

061.827253
0903386492
A-046
ngày 14/04/2015
18 Liên hiệp Địa chất công trình, xây dựng và Môi trường Hội Địa chất Việt Nam, nay là Tổng hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 34 / QĐ, ngày 27-11-2003
PGS.TS Đặng Hữu Diệp
34/31 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP HCM
0903615715 A-199
ngày 08/06/2015
19 Liên hiệp khảo sát địa chất công trình - Nền móng và Môi trường Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 60/2005-QĐ-THĐC ngày 17/5/2005

Đổng văn Bình
B40 Đồng Khởi, tổ 3, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

0613 932801

0903837273
A-373
ngày 01/09/2015
20 Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 39/HĐC, ngày 26-06-1998
Trần Thế Thanh
Nhà số 6, đường 27, P. Bình TRị Đông B, Q. Bình Tân. Giao dịch: 

203 A Đào Duy Từ, p 6, q 10, tp HCM

(08) 9572591

0908366374

A-067  
Ngày 15/07/2015
21 Liên hiệp khoa học Địa chất tư vấn kiểm định xây dựng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 234-95 / HĐC ngày 23-6-1995

Trương Tấn Quốc
I 25 đường Đ2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

0983909010 A-256
ngày20/01/2006
22 Trung tâm Công nghệ khoan - khai thác Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 125 / QĐ, ngày 25-2-2000
KS Ng Văn Tất
Cụm 4, xã Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội; Giao dich:27 Phố An Trạch, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

0913202681

A-130
ngày 23/06/2014
23 Trung tâm Kỹ thuật địa chất và xử lý nền móng Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 05/2004-QĐ-THĐC ngày 30/9/2004

KS Hoàng Quang Vinh
Số 263 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng
quận Cầu Giấy, Hà Nội


04.756 0129
01234137856 
A-305
ngày 23/10/2007
24 Trung tâm nghiên cứu Địa chất - Đá quý Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định
số 114 / QĐ, ngày 2002/10/11
KS Nguyễn Gia Hiền, Bảo tàng Địa chất
Số 155/11, đường Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP HCM. Giao dịch:6B, Tôn Đức Thắng, Ng Cư Trinh
08.9102900
0908133651 
A-038
ngày 14/04/2015
25 Trung tâm Tư vấn ứng dụng khoa học địa chất và công trình  giao thông Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 132 / QĐ-THĐC ngày 01/09/2004 Ths. Ng Thái Hà
Số 37, đường Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
08.996682
0903712424
A-299
ngày 14/04/2015
26 Trung tâm tư vấn kiểm định địa chất nền móng công trình Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 126/2005-QĐ-THĐC ngày 19/8/2005 Bùi Minh Trung 08 2726449,
24 Nguyễn Cửu Vân, p 17, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

08.862 6302

09184752167

A-422
ngày 15/01/2009
27 Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ  Vật l ý - Địa chất Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 123/2005-QĐ-THĐC ngày 17/08/2005 TS Nguyễn Xuân Sơn
Số 341 Đường Trung Văn, xã Trung Văn
Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
04.5531603
0994378949
 
A-421
ngày 30/01/2015
28 T rung tâm Khoa học Địa chất -Công trình Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 140/2005/QĐ-THĐC ngày 20/8/2005 KS Mai Lương Ngọc
79/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
(08) 8984651
0989969424 
A-424
ngày 14/04/2015
29 Liên hiệp Địa: xây dựng công trình miền Nam Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 18 / HĐC ngày 15/4/1996 KS. Nguyễn Công Hiển, 38 đường Nguyễn Duy Hiệu, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM

(08) 37444637

0903101013

A-195
ngày 16/01/2015
30 Trung tâm phân tíchThí nghiệm và Dịch vụ Địa chất Khoáng sản Môi trường miền Trung Tổng Hội Địa chất Việt Nam ra quyết định số: 74/2011-QĐ-THĐC, ngày 30/11/2011 Hoàng Hữu Lăng, Số 11 đường 2001 Khối Hưng Phúc, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 0983840737 Số Đăng ký 25 / ĐK-KHCN
Last Updated on Friday, 09 September 2016 08:00
 

CAC HỘI ĐỊA CHẤT ĐỊA PHƯƠNG

Tổng hội Địa chất Việt Nam hiên có 06 Hội Địa phương sau:

1- Hội Địa chất Thành phố Hồ Chí MInh
Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hoa, DĐ: 0903945418 

2- Hội Địa chất Tỉnh Hải Dương
Chủ tịch: Phạm Văn Hoàn, DĐ: 0913256121

3- Hội Địa chất Khoáng sản Yên Bái
Chủ tịch:Lê Đình Đạo , DĐ:01234173638 

4- Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình
Chủ tịch: Ngô Thế Lý, DĐ: 01645853276

5- Hội Địa chất 8 sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh
Chủ tịch:Trần Xuân Mai , DĐ: 0949305978 

6- Hội Mỏ - Địa chất Thanh Hóa
Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Huề , DĐ: 0903474087

Last Updated on Wednesday, 21 October 2015 08:34
 


Page 12 of 15

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay649
mod_vvisit_counterHôm qua582
mod_vvisit_counterTuần này649
mod_vvisit_counterTuần trước5489
mod_vvisit_counterTháng này14215
mod_vvisit_counterTháng trước28719
mod_vvisit_counterTất cả6904880

We have: 19 guests online
IP của bạn là :: 54.156.39.245
 , 
Today: Oct 20, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search