Tong hoi dia chat Viet Nam

Tong hoi dia chat Viet Nam

bao cao năm 2012

TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 và PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

1. Những kết quả đạt được

1.1- Công tác chính trị, tư tưởng. thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng:

Tổng hội đã kịp thời phổ biến đến các đơn vị thành viện các tổ chức khoa học công nghệ và các đơn vị trực thuộc những chỉ thị nghị quyết của Đảng, yêu cầu cá đơn vị thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Tổng hội

1.2-         Công tác củng cố và phát triển tỏ chức:

Tính đến năm 2012 Tổng hội Địa chất Việt Nam có 14 Hội Chuyên ngành, đó là các Hội Cổ sinh – địa tầng VN, Hội Kiến tạo VN, Hội Địa mạo - Đệ tứ VN; Hội Khoáng thạch học VN, Hội Địa hóa VN; Hội Địa chất Công trình và Môi trường VN; Hội Trầm tích VN; Hội Địa chất Biển VN; Hội Than – Khoáng sản VN; Hội Tuyển khoáng VN; Hội Công nghệ khoan – Khai thác VN; Hội Đá quý VN; Hội Địa chất Thủy văn VN và Hội…..

Có 33 tổ chức khoa học công nghệ  (miền Nam 19, miền Bắc 12 và miền Trung 02) và 08 đơn vị trực thuộc: Câu lạc bộ Búa vàng địa chất; Hội Địa chất Tây Bắc; Hội Địa chất Đông Bắc; Hội Địa chất Như Quỳnh; Hội Đá ốp lát và Đá trang trí; Hội Khoáng sản; Hội Công nghệ Đá màu thiên nhiên; Hội Địa chất khu vực Thái Bình

Năm vừa qua phát triển thêm được 01 Trung tâm phân tích thí nghiệm miền trung; Hôi Địa chất Khu vực Thái Bình. Còn lại tất cả các đơn vị khác đều hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, năm vừa qua do tình hình suy thoái kinh tế chung của cả nước nên hoạt động của các đơn vị không có gì nổi bật, có tính chất cầm cự, tồn tại hy vọng thời gian tới sẽ sáng sủa hơn

                    1.3- Hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức: Việc nâng cao kiến thức chuyên môn luôn được các đơn vị quan tâm, đồng thời cập nhật những kiến thức mới về khoa học công nghệ áp dụng vào thực tiễn sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả của các công trình nghiên cứu

1.4- Hoạt động thông tin: Kịp thời đưa thông tin của văn phòng Tổng hội cũng như của các đơn vị lên trang Web của Tổng hôi: với địa chỉ: Tonghoidiachat.vn

1.5-                                 Hoạt động tư vấn, giám định, phản biện xã hội:

* Hội Địa chất thủy văn kết hợp với Viện Công nghệ nước và Môi trường đã tổ chức Hội thảo về vấn dề “ Trữ lượng nước ngầm và giải pháp cung cấp nước cho thành phố Hà Nội

* Tổng hội địa chất tham gia Hội nghị do Ủy ban kinh tế của Quốc hội tổ chức vào tháng 3 và đã có bài tham luận về vấn đề “ Thực trạng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam” đã gây được sự chú ý của các cấp lãnh đạo cũng như dư luận xã hội

 1.6-   Hoạt động khoa học công nghệ, môi trường

* Tổng hội Địa chất Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm các phòng thử nghiệm Việt Nam tổ chức thành công hội thảo tại Mining 2012 ở cung văn hóa Hữu nghị về “ Địa chất và Khoáng sản ứng dụng các công cụ quản lý trong doanh nghiệp khoáng sản và các doanh nghiệp có liên quan”, trong đó Tổng hội địa chất Việt Nam đã có 09 báo cáo trình bày tại Hội thảo về các lĩnh vực dầu khí, than, Bauxit, titan, đất hiếm, một số loại khoáng sản khác…

* Nhóm chuyên gia của Tổng hội đã thực hiện tốt đề án cho Tập đoàn Than- khoáng sản VN“ Phân chia nhóm mỏ, xác định mạng lưới thăm dò hợp lý dưới mức -300m tại các mỏ/khoáng sàng than vùng Quảng Ninh

* Tham gia vào dự án “ Thông tin tích hợp địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam ở dạng Bách khoa thư điện tử” với Trung tâm thông tin – thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

* Đóng góp một số ý kiến về vấn đề liên quan đến địa chất của Thủy điện Sông tranh 2

1.7-   Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi: về lĩnh vực này không có hoạt động gì

1.8-  Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế:

* Cử người tham dự cuộc họp của Hội đồng liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế nhân dịp Hội nghị địa chất Quốc tế lần thứ 34 tổ chức tại Úc vào tháng 8 năm 2012

* Đóng niên liễm đầy đủ cho Hiệp hội khoa học Địa chất Quốc tế,

* Thường xuyên liên hệ và nhận những thông tin mới về tổ chức đia chất quốc tế cũng như những tài liệu ấn phẩm mới mà nếu phải trả kinh phí phải tính bằng nhiều nghìn đô la Mỹ, điều đó ngoài khả năng của ta 

1.9 -   Tích cực tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt, ngư dân biển đảo, vùng sâu, vùng xa góp phần xóa đói giảm nghèo

1.10- Các hoạt động khác: Công tác thi đua khen thưởng tiến hành tốt, Hội đồng Thi đua – khen thưởng của Tổng hôi đã xét cấp nhiều kỷ niệm chương của Tổng hội cho các Hội viên; Đã xét cấp bằng khen và Kỷ niệm chương của Tổng hội Địa chất cho nhiều cá nhân; đề nghị Liên hiệp hội xét cấp Bằng khen cho Liên hiệp KHSX và địa chất Sài gòn và một số cá nhân trong đơn vị này.

2. Một số tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục

* Các ủy viên Đoàn Chủ tịch hoạt động không đều tay; một số ủy viên trong đoàn Chủ tịch không dành thời gian cho hoạt động Hội; không quan tâm đóng góp tin bài cho trang web của Tổng hội; Các đơn vị không có báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời về các hoạt động của đơn vị về Tổng hội, chính vì lẽ đó nên trong báo cáo tổng kết chưa nêu được những kết quả cụ thể của các đơn vị…

* Chưa chủ động đề xuất với Liên hiệp hội những vấn đề cần có ý kiến tư vấn về chuyên môn địa chất

* Chưa đề xuất xin kinh phí hỗ trợ của Liên hiệp hội để đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện xã hội với những vấn đề liên quan đến chuyên môn địa chất, khuyến khích, động viên các nhà khoa học tích cực tham gia đóng góp xây dựng về những vấn đề “nóng” của xã hội

* Chưa có sự kết hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chất  và Khoáng sản

Giải pháp: thời gian tới khắc phục những tồn tại, cố gắng giải quyết những cái “ chưa” nêu trên

 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

II,1- Tiếp tục, duy trì, kiện toàn tổ chức của các Hội chuyên ngành, các tổ chức trực thuộc và các tổ chức khoa học công nghệ; đối với những tổ chức khoa học công nghệ và các đơn vị trực thuộc nào hoạt động kém hiệu quả sẽ xem xét và nếu cần thì giải thể, chấm dứt hoạt động. Tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội của các Hội chuyên ngành

II.2- Làm tốt công tác tổng kết hoạt động của tất cả các đơn vị thành viên cũng  như các đơn vị trực thuộc để tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2013-2018, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2013

II.3-  Tăng cường công tác hợp tác với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản,  các Hội ngành khác trong nước và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

III.1- Đối với Đảng và Nhà nước:

 - Đề nghị Đảng và Nhà nước có biện pháp thích hợp để các Bộ, Ban, Ngành trung ương thực hiện tốt nghị định 42 về công tác coi trọng tầng lớp trí thức

- Đề nghị  Đảng và Nhà nước có biện pháp điều hành về việc phân bổ ngân sách hợp lý cho hoạt động khoa học công nghệ tránh tình trạng hiện nay Bộ Tài chính độc quyền phân bố ngân sách theo ý chủ quan của Bộ này (trong báo cáo tổng kết hoạt động KHCN 05 năm 2008-2012 đã chỉ rõ điều này)

III.2- Đối với Liên hiệp hội Việt Nam

-  Đè nghị LHH cần thiết tập trung kinh phí để có thể giải quyết dứt điểm một số đề tài, dự án mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, tránh tình trạng dàn trải kết quả không việc nào đạt hiệu quả thiết thực gây bức xúc cho các nhà khoa học có tâm huyết thực sự muốn cống hiến, song không thể chỉ bằng lời nói suông, không thể không có kinh phí, vì thực tế “ có bột mới gột nên hồ”

-  LHH nên lựa chọn cán bộ, bố trí công việc phù hợp với khả năng, chỉ có như vậy mới mong có những kết quả như mong muốn,

 III.2- Đối với các Hội chuyên ngành và các tổ chức trực thuộc

- Đề nghị bám sát chức năng nhiệm vụ theo điều lệ đã được phê duyệt để hoạt động có kết quả đặc biệt công tác tư vấn, phản biện với các Hội chuyên ngành

- Các đơn vị cần liên lạc và có báo cáo kịp thời với văn phòng Tổng hội những hoạt động nổi bật của đơn vị, đồng thời cũng cần có những kiến nghị, đề xuất với Tổng hội để cả hai phía làm việc có hiệu quả và chất lượng hơn

- Đề nghị các đơn vị chú ý đến nghĩa vụ đóng góp kinh phí giúp Tổng hội hoạt động bình thường

Trên đây là những nét chính trong hoạt động đã qua cũng như trong thời gian sắp tới của Tổng hội rất mong sự quan tâm đóng góp của các đồng chí,

Xin gửi kèm theo bản báo cáo này một số vấn đề chính trong đề cương chuẩn bị đại hội VII của Tổng hội địa chất dự kiến vào tháng 10 năm 2013 để các đồng chí tham gia xây dựng giúp Đại hội thành công.

                                                             Hà Nội 26 tháng 12 năm 2012

                                                           T/M Đoàn Chủ tịch THĐCVN   

                                                                     Tổng Thư ký

 

                                                                 

                                                      

 

                                                                        TS. Bùi Đức Thắng   

Last Updated on Friday, 03 January 2014 07:55
 

Đât hiếm

Phát hiện mỏ đất hiếm 100 tỷ tấn ở Thái Bình Dương

Mỏ đất hiếm được tìm thấy ở đáy biển, có độ sâu 3.500 - 6.000m, diện tích 11 triệu mét vuông, trữ lượng gấp 1.000 lần so với hiện tại.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra lượng khoáng chất đất hiếm khổng lồ nằm dưới đáy biển Thái Bình Dương, trữ lượng gấp 1.000 lần so với trữ lượng hiện nay.

Nhật báo Nikkei business trích dẫn báo cáo của nhóm nghiên cứu trên cho thấy, trữ lượng phát hiện lần này lên đến 100 tỷ tấn.

Last Updated on Friday, 16 December 2011 06:33 Read more...
 

Lời nói đầu


Trong phần "PHỔ BIẾN KIẾN THỨC" chúng tôi coi đây là một diễn đàn khoa học, ở đây sẽ đăng tải những ý kiến khác nhau của các nhà khoa học trong các buổi "HỘI THẢO" do Tỏng hội Tổ chức hoặc tham gia về những lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đây là những ý kiến cá nhân thì "chín người mười ý", cũng là thường tình! Không thể và cũng không hy vọng có những ý kiến đồng thuận nhau. Xuất phát từ quan điểm như thế chúng tôi sẽ đăng tải những ý kiến của nhiều cán bộ khoa học về các lĩnh vực mà họ quan tâm, cũng là để kích thích những ý kiến tranh luận (nếu có) về vấn đề đã được đăng tải. Một số bài viết trong phần này có thể cũng có trong phần "TƯ VẤN PHẢN BIỆN",

Ngoài ra ở phần này chúng tôi cũng sẽ đưa những thông tin mới liên quan đến lĩnh vực địa chất, tài nguyên khoáng sản không chỉ ở Việt Nam mà cả web_links trên thế giới và khu vực. Lẽ ra những vấn đề này phải để ở một phần riêng song vì khuôn khổ trang web có hạn, rất mong bạn đọc thông cảm.

Kính mong được sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà khoa học. Xin chân thành cảm ơn vì sự hợp tác!

Các bài viết hoặc các ý kiến tranh luận, các thông tin... xin gửi về Tổng hội Địa chất Việt Nam theo địa chỉ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chúng tôi sẽ xem xét, lựa chọn và đưa lên trang web của Tổng hội.

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 08:02
 

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Hội Khoa học - Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam được thành lập theo quyết định số 137/BT ngày 24/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ).

Đến năm 2003, theo quyết định số 80/2003/QĐ-BNV ngày 8/12/2003 của Bộ Nội Vụ cho phép chuyển Hội Khoa học - Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam thành Tổng hội Địa chất Việt Nam.

 
GS. Nguyễn Văn Chiển PQTuong PGS. TS Nguyễn Khắc Vinh Đ Canh Dương
GS.NGND Ng Văn Chiển KS. Phạm Quốc Tường PGS.TS NG Khắc Vinh PGS.TS Đỗ Cảnh Dương

 Từ khi thành lập (1983) đến nay (2013) Tổng hội đã trải qua 07 nhiệm kỳ Đại hội:

* Nhiệm kỳ I (1983-1988) do GS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiển làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ II, III (1988-1993; 1993-1998) do Ông Phạm Quốc Tường Tổng Cục trưởng Tổng Cục - Mỏ và Địa chất, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ IV,V,VI (1998-2003; 2003-2008; 2008-2013) do PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh làm Chủ tịch

 * Nhiệm kỳ VII (2013-2018) do PGS.TS Đỗ Cảnh Dương làm Chủ tịch

 Trụ sở làm việc từ trước đến nay của Tổng hội địa chất luôn đặt tại số 6, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Last Updated on Sunday, 28 September 2014 07:44
 

Giới thiệu tóm tắt Tổng Hội Địa chất Việt Nam

 VUGS là một tổ chức phi chính phủ quốc gia tự nguyện của Hiệp hội Địa chất Việt Nam, Hiệp hội Địa chất và địa chất địa phương trong cả nước. VUGS là thành viên của Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ.

  • Nhiệm, server primary Tot Hội:

Công việc chính của VUGS

Collection and Đoàn the all NHÀ addresses compound Việt Nam because of really Nghiệp Công Nghiệp encryption and the current Đại encryption Đất nuoc.

Để tập hợp và đoàn kết địa học tiếng Việt vì lợi ích của công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam.
  1. Popular variant of the comment Protocol addresses compound for public we.

Để phổ biến kiến thức khoa học địa chất cho công chúng

  1. Progress Nghiên look up addresses quality and apply of the child collection: điện lạnh in Vendor.

Để thực hiện nghiên cứu khoa học địa chất, và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.

  1. Progress of the Job tu van, rating giá, messages Biên of the policy, law Lệ, plan, Project for Development successfully take out addresses compound Việt Nam.

Để cung cấp tư vấn, đánh giá và giám định xã hội các chính sách, pháp luật, kế hoạch, dự án cho sự phát triển của hoạt động khoa học địa chất tại Việt Nam.

  1. Quan tâm Bạn up to Change hát tinh Thần and physical quality of the exchange members.

Để tham dự vào đời sống tinh thần và vật chất của các thành viên của VUGS.

Cơ quan cao most of total Hội Địa Chất Việt Nam that Đại exchange Đại expression all countries of all Hội users are organizations 5 years once.
Các cơ quan tối cao của VUGS là Đại hội của người đại diện của tất cả các thành viên Hiệp hội, được tổ chức 5 năm một lần.
Ban chap to 'Trung uong làm Đại exchange Đại expression all countries Bàu ra includes represent of the Hội users and the organizations different in total Hội. Ban chap distribution Trung uong Bầu Đoàn Chủ Tịch includes Chủ Tịch, the Pho Chủ Tịch, Major cấm check.

Ủy ban Trung ương, được bầu bởi Đại hội đồng, bao gồm các đại diện của các hiệp hội thành viên và một số người khác trong VUGS.

Chủ Tịch (Tổng thống):

PGS. Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Dương

Address - Địa chỉ:
Tot Hội Địa compound Việt Nam
Việt Nam Hội Liên hiệp Khoa học địa chất
6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội -. Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 38.260.752 Fax: (84.4) 39.331.361
Website: tonghoidiachat.vn;  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Account - Tài khoản:

 

 

Last Updated on Sunday, 28 September 2014 07:47
 


Page 14 of 14

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1481
mod_vvisit_counterHôm qua1001
mod_vvisit_counterTuần này3365
mod_vvisit_counterTuần trước5838
mod_vvisit_counterTháng này20430
mod_vvisit_counterTháng trước45069
mod_vvisit_counterTất cả6851258

We have: 79 guests online
IP của bạn là :: 54.162.171.242
 , 
Today: Aug 20, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search