Liên hiệp Hội Việt Nam góp ý kiến vào nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Liên hiệp Hội Việt Nam góp ý kiến vào nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Liên hiệp Hội Việt Nam góp ý kiến vào nội dung

các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ngày 5/10/2015 tại thành phố Hưng Yên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội nghị góp ý vào nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Dự thảo văn kiện Đại hội XII) Tham dự hội nghi có lãnh đạo Thường trực LHHVN, đại diện các cơ quan Đảng của Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên, các nhà khoa học lão thành hiện đang công tác tại các hội nghành trực thuộc LHHVN, các cơ quan thông tấn báo chí…

Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN

Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, Dự thảo văn kiện Đai hội XII đã thể hiện rất rõ những điểm mới cơ bản như về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới. Trong phần Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, hội nhập quốc tế được trình bày thành mục riêng. Đây là cách trình bày mới, cả ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chủ đề đại hội và tiêu đề Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".Như vậy, chủ đề Đại hội XII có 5 thành tố, thêm thành tố bảo vệ Tổ quốc (bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định). Thành tố "bảo vệ Tổ quốc" bao gồm cả khu vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đây là điểm mới rất quan trọng trong Dự thảo lần này.

A2

                                                    Quang cảnh hội nghị

     Tuy nhiên, các đại biểu tham gia hội nghị đã nêu lên những mặt chưa được hoàn chỉnh như về vấn đề An ninh Môi trường (ANMT) đây thuộc nhóm An ninh Phi truyền thống. Cần phải coi xâm phạm ANMT là một kiểu diễn biến hòa bình, bởi vì trên thế giới những bất ổn và xung đột thậm chí chiến tranh ở nhiều nơi đều có thể xuất phát từ lý do suy thoái, hủy diệt, tranh chấp môi trường và tài nguyên. Nhưng trong Dự thảo văn kiện Đại hội XII dành khoản c mục 2 phần II cho các chỉ tiêu của Bảo vệ Môi trường trong 5 năm tới, dành phần IX cho các vấn đề Tăng cường quản lý Tài nguyên, Bảo vệ Môi trường. các phân tích và định hướng này mới chỉ đề cập đến các vấn đề ứng phó với ô nhiễm và suy thoái môi trường trong nước, chưa đề cập đến những vấn đề môi trường xuyên biên giới đặc biệt trên bình diện An ninh Môi trường.

A3

                        Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch hội Kế toán kiểm toán VN

     Về lĩnh vực giáo dục, thực tế giáo dục đã đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện thành công về phát triển của Việt Nam trong hai mươi năm qua. Việc mở rộng khả năng tiếp cận với giáo dục cơ bản đã góp phần tạo nên uy tín của Việt Nam về một lực lượng lao động trẻ và được giáo dục tốt. Nhưng Dự thảo văn kiện Đại hội XII chưa chỉ ra được Việt Nam đã vào WTO, mong muốn các nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, nhưng giáo dục Việt Nam lại vẫn chỉ đạo theo hướng tập trung thời kỳ bao cấp, thả nổi để những mặt trái kinh tế thị trường tác động. Các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước và Bộ Giáo dục đào tạo cận nhận rõ việc để giáo dục đào tạo Việt Nam phát triển trong quy luật tích cực của kinh tế thị trường là một nhu cầu cấp bách hiện nay. Nghĩa là sản phẩm đào tạo của giáo dục phải có giá trị sử dụng cao; chất lượng giáo dục của ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Muốn đáp ứng được yêu cầu này, Dự thảo văn kiện Đại hội XII phải ghi rõ hạn chế của giáo dục đào tạo trong thời gian qua là đã chưa để giáo dục đào tạo phát triển đúng theo quy luật tích cực kinh tế thị trường, chưa tạo cho giáo dục đào tạo một cơ chế phát triển hợp lý, đó là vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội về kết quả đào tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo từ mầm non đến đại học và dạy nghề. Chỉ có các cơ sở giáo dục đào tạo mới tạo ra chất lượng giáo dục thật. Các cơ sở giáo dục đào tạo cũng phải được tự chủ như các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

A4

                                      Ông Nguyễn Hữu Tăng – Nguyên PCT LHHVN

       Về vấn đề tài nguyên thiên nhiên của đất nước, nhiều đại biểu là các nhà khoa học đầu ngành về tài nguyên môi trường đều cho rằng: Mặc dù Dự thảo văn kiện Đại hội XII  cũng xác định nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020 phải tạo ra bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên của đất nước,  kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính. Phải chăng cần nhấn mạnh thêm rằng nước ta sẽ ưu tiên chuyển dần từ nền kinh tế ‘nâu’ sang ‘xanh’. Các yếu tố ‘đầu vào’ quan trọng bảo đảm cho sự chuyển dịch nền kinh tế theo triết lý phát triển như vậy chính là tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và tài chính. Còn các sản phẩm ‘đầu ra’ (sau quá trình sản xuất của ‘hộp đen’ kinh tế) là: sản phẩm hàng hóa có tính cạnh tranh cao, phế thải phải được tận dụng tối đa, chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tác động xã hội từ các hoạt động kinh tế phải rõ ràng, bao gồm sinh kế người nghèo phải được cải thiện. Tuy nhiên, trong cấu trúc các mục của Dự thảo chỉ đưa ra 2 tiểu mục: (i) Tình hình và (ii) Phương hướng, nhiệm vụ, có lẽ nên thêm tiểu mục (iii) Giải pháp cơ bản. Được như vậy, người đọc sẽ dễ hiểu và cảm thấy có hành động và niềm tin vào tính khả thi. Bởi vì, trong thực tế không ít văn bản chính sách, chiến lược, chương trình, đề án Đảng và Nhà nước, Chính phủ ban hành với những mục tiêu cụ thể, nhưng khi đánh giá, tổng kết lại rất chung chung nên kết cục chẳng ai có khuyết điểm và không rút ra được bài học đúng. Tình trạng chủ trương đúng, thực hiện ‘lùng nhùng’ vẫn diễn ra phổ biến, cứ thế đội ngũ công chức sẽ dần yếu kém, cơ hội vì không làm hay làm ít vẫn có cách bao biện được.

A5

                                    Ông Trần Đức Minh – PCT Hội Kinh tế VN

Trong  nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội XII nếu chỉ là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững” là chưa đủ và nên là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng xanh”. Bởi Văn kiện đã xác định “Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Hướng hiện đại của một nước công nghiệp mà Việt Nam hướng tới tất yếu không chỉ là bền vững mà còn phải xanh. Không chỉ tầm nhìn và xu thế chung của phát triển thời đại là theo hướng xanh, mà Việt Nam cũng đã cam kết với cộng đồng quốc tế về tăng trưởng xanh và đang thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Hơn nữa, phát triển bền vững theo hướng xanh là một nội dung và một thành tố quan trọng cấu thành nền tảng nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

A6

                                  Ông Đặng Huy Huỳnh – Hội Bảo vệ TNMT VN

     Về những vấn đề như: An ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai… cần bổ sung vấn đề suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học, rừng trên cạn, đất ngập nước, vùng biển bị suy giảm  đang là nguy cơ lớn đối với an ninh môi trường. Cần bổ sung: Rừng nguyên sinh tuyệt đối được bảo vệ ở mức 0,57-0,6 triệu ha, bảo vệ rừng thông, diện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, ramsanhô, được duy trì, số lượng các VQG, khu BTTN, khu DS ASEAN, DST  khu DTTN…. được bảo vệ tốt. Cải thiện về chất lượng và số lượng các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn để phát triển, không để loài nào (ĐV, TV…) bị tuyệt chủng trong thiên nhiên. Bảo đảm các nguồn gen bản địa không bị xói mòn. Về các chỉ tiêu quan trọng phấn đấu đạt 5 năm tới về Xã hội (phần II. Về mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm 2016-2020, mục 2b) Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong đó bằng cấp, chứng chỉ đạt 25 - 26%;...cần  xem lại chỉ tiêu này vì trong Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020 thì tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% vào năm 2020, tương đương với 34,4 triệu người, Dự thảo văn kiện Đại hội XII cần định hướng “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển các ngành nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế.

A7

                               Ông Nguyễn Đình Hòe - Hội Bảo vệ TNMT VN

     Về mặt ngôn ngữ của dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng đã chuyển tải được mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và tầm nhìn chiến lược phát triển. Tuy nhiên,  vì quá thiên về nội dung mà văn phong chưa đạt chuẩn mực, do vậy cần chỉnh sửa cho phù hợp. Như ngay ở phần mở đầu giữa hai dấu chấm câu có đến 85 từ, câu tiếp theo đến 72 từ. Câu cuối của phần này tới 101 từ. Câu "nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn..." thậm chí dài đến 201 từ.

A8

                                Ông Trương Quang Học - Hội Bảo vệ TNMT VN

     Dự thảo văn kiện Đại hội XII là một văn kiện rất đầy đủ, hoàn chỉnh và rất khoa học về toàn bộ tình hình các vấn đề của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là phần báo cáo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như những thành tựu, những vấn đề còn tồn tại cần phấn đấu, phương hướng mà văn kiện đã đề ra giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, để Dự thảo văn kiện Đại hội XII được toàn diện và đầy đủ hơn nữa, trong phần khoa học công nghệ, cần làm rõ thêm nền khoa học công nghệ của Việt Nam phải phấn đấu trở thành một nền khoa học hiện đại mang bản sắc Việt Nam. Đặc biệt, văn kiện cần đưa được nội dung chú trọng phát triển khoa học cơ bản vì trên nền tảng khoa học cơ bản có phát triển thì các ngành khoa học công nghệ khác mới phát triển được, muốn như vậy phải có sự đầu tư xứng đáng cho khoa học cơ bản cũng như khoa học công nghệ. Hiện nay, khoa học công nghệ của thế giới đã phát triển như vũ bão nên Việt Nam phải tranh thủ ứng dụng, vận dụng khoa học công nghệ nước ngoài để đi tắt, đón đầu, kết hợp với sáng tạo của trí tuệ Việt Nam, để có nền khoa học công nghệ thực sự là của Việt Nam. Một điểm mấu chốt nữa để phát triển khoa học công nghệ chính là nguồn nhân lực.  Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho nền hành chính, kinh tế và cho toàn xã hội, Nhà nước cần chú ý, coi trọng và phải có đường lối, chính sách đúng đắn cho giáo dục và đào tạo. Chính nền tảng từ giáo dục, đào tạo có tốt mới đào tạo được con người thực hiện được các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong năm năm tới

A9

Ông Trần Quang Qúy – Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng VN

 Kết thúc hội nghị, ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHHVN đã trân trọng cảm ơn các đại biểu tham dự hội nghị, các nhà khoa học lão thành của các đơn vị trực thuộc LHHVN đã dày công nghiên cứu, đóng góp ý kiến sáng suốt cho Dự thảo văn kiện Đại hội XII, đây là những ý kiến rất quý báu góp phần hoàn chỉnh cho Dự thảo. Đồng thời ông Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016), tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm sắp tới (2016 - 2021). Để văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Bộ Chính trị đã công bố dự thảo các văn kiện Đại hội để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của LHH Việt Nam đối với Đảng, thực hiện chức năng đại diện cho các tầng lớp trí thức khoa học và công nghệ, Lãnh đạo Thường trực LHHVN trân trọng và ghi nhận các thành viên tham dự hội nghi, các nhà khoa học lão thành của các đơn vị trực thuộc LHHVN đã dày công nghiên cứu, đóng góp ý kiến sáng suốt đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết của mình, bám sát vào những nội dung và bám sát tình hình thực tiễn của đất nước để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XII.

 
Tác giả bài viết: L.H
Last Updated on Thursday, 05 November 2015 10:18  

Thư viện ảnh

No images

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay585
mod_vvisit_counterHôm qua582
mod_vvisit_counterTuần này585
mod_vvisit_counterTuần trước5489
mod_vvisit_counterTháng này14151
mod_vvisit_counterTháng trước28719
mod_vvisit_counterTất cả6904816

We have: 47 guests online
IP của bạn là :: 54.156.39.245
 , 
Today: Oct 20, 2018

Liên kết Websitecanakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search