CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH

Tổng hội địa chất Việt Nam có 15 Hội chuyên ngành, thành viên như sau:

1/ Hội Cổ sinh – Địa tầng (Vietam Association for Paleontology and Stratygraphy – VAPS)
Chủ tịch: GS.TS Tạ Hòa Phương,  DĐ: 01683954687; E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2/ Hội Kiến tạo Việt Nam (Vietam Association  of Tectonics – VAT)
Chủ tịch: GS.TS Phan Trọng Trịnh, DĐ: 0904350034;  E-mail: phantrongt
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3/ Hội Đệ tứ – Địa mạo Việt Nam (Vietam Association for Quatenary – Geomorphology – VAQG)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Địch Dỹ, DĐ: 093212669;  E-mail: nguyendichdy.vdc
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4/ Hội Khoáng thạch học Việt Nam (Vietam Association for Mineralogy – Petroggraphy – VAMP)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường, DĐ: 0978189050;  
E-mail: nguyen.ngoc.truong.nb
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5/ Hội Trầm tích Việt Nam (Vietam Association of Sedimentologíts – VAS)
Chủ tịch: GS.TS Trần Nghi, DĐ: 0966097634;  E-mail: tranhnghi
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6/ Hội Địa hóa Việt Nam (Vietam Association for Geochemistry – VAG)
Chủ tịch: GS.TSKH  Đặng Trung Thuận, DĐ: 0913035009;  E-mail: thuandtgeo@yahoo
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

7/ Hội Địa chất Biển Việt Nam (Vietam Association for Marine Geology – VAMG)
Chủ tịch: TS Đào Mạnh Tiến, DĐ: 0913569910;  E-mail: vientnmt008
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

8/ Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam (Vietam Association for Economic Geology – VAEG)
Chủ tịch: TS Lê Ái Thụ, DĐ: 0913570859;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9/ Hội Đá quý Việt Nam (Vietam Association for Gemstone – VAG)
Chủ tịch: TS Hoàng Thế Ngữ, DĐ: 00913236888 ;  E-mail: hthengu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10/ Hội Địa chất Than – Khoáng sản VN (Vietam Association for Coal Minerals Geology- VACMG)
Chủ tịch: KS Nguyễn Trọng Khiêm, DĐ: 00913217070;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
11/ Hội Địa chất Thủy Văn VN (Vietam Association for Hydrogeologists – VAH)
Chủ tịch: PGS.TS Đoàn Văn Cánh, DĐ: 0982818161;  E-mail: doanvancanh
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
12/ Hội Địa chất Công trình và Môi trường VN (Vietam Association for Engineering Geology and the Enviroment – VAEGE)
Chủ tịch: PGS.TS Tạ Đức Thịnh, DĐ: 0003230500;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
13/ Hội Tuyển Khoáng Việt Nam (Vietam Association for Ore-Processing – VAPG)
Chủ tịch: ThS Nguyễn Minh Đường, DĐ: 0912396422;  
E-mail: nguyenminhduong.vimico
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
14/ Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam (Vietam Association for Drilling Technology-VADT)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, DĐ: 0912015585;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

15/ HIệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Vietam Association of Geological and Mineral Enterprises – VAGME)
Chủ tịch: KS  Đặng Quốc Lịch, DĐ: 0904141389;  E-mail: dangquoclich
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Related Post