CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH

Tổng hội địa chất Việt Nam có 15 Hội chuyên ngành, thành viên như sau:

1/ Hội Cổ sinh – Địa tầng (Vietam Association for Paleontology and Stratygraphy – VAPS)
Chủ tịch: GS.TS Tạ Hòa Phương,  DĐ: 01683954687; E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2/ Hội Kiến tạo Việt Nam (Vietam Association  of Tectonics – VAT)
Chủ tịch: GS.TS Phan Trọng Trịnh, DĐ: 0904350034;  E-mail: phantrongt
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3/ Hội Đệ tứ – Địa mạo Việt Nam (Vietam Association for Quatenary – Geomorphology – VAQG)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Địch Dỹ, DĐ: 093212669;  E-mail: nguyendichdy.vdc
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4/ Hội Khoáng thạch học Việt Nam (Vietam Association for Mineralogy – Petroggraphy – VAMP)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường, DĐ: 0978189050;  
E-mail: nguyen.ngoc.truong.nb
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5/ Hội Trầm tích Việt Nam (Vietam Association of Sedimentologíts – VAS)
Chủ tịch: GS.TS Trần Nghi, DĐ: 0966097634;  E-mail: tranhnghi
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6/ Hội Địa hóa Việt Nam (Vietam Association for Geochemistry – VAG)
Chủ tịch: GS.TSKH  Đặng Trung Thuận, DĐ: 0913035009;  E-mail: thuandtgeo@yahoo
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

7/ Hội Địa chất Biển Việt Nam (Vietam Association for Marine Geology – VAMG)
Chủ tịch: TS Đào Mạnh Tiến, DĐ: 0913569910;  E-mail: vientnmt008
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

8/ Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam (Vietam Association for Economic Geology – VAEG)
Chủ tịch: TS Lê Ái Thụ, DĐ: 0913570859;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9/ Hội Đá quý Việt Nam (Vietam Association for Gemstone – VAG)
Chủ tịch: TS Hoàng Thế Ngữ, DĐ: 00913236888 ;  E-mail: hthengu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10/ Hội Địa chất Than – Khoáng sản VN (Vietam Association for Coal Minerals Geology- VACMG)
Chủ tịch: KS Nguyễn Trọng Khiêm, DĐ: 00913217070;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
11/ Hội Địa chất Thủy Văn VN (Vietam Association for Hydrogeologists – VAH)
Chủ tịch: PGS.TS Đoàn Văn Cánh, DĐ: 0982818161;  E-mail: doanvancanh
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
12/ Hội Địa chất Công trình và Môi trường VN (Vietam Association for Engineering Geology and the Enviroment – VAEGE)
Chủ tịch: PGS.TS Tạ Đức Thịnh, DĐ: 0003230500;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
13/ Hội Tuyển Khoáng Việt Nam (Vietam Association for Ore-Processing – VAPG)
Chủ tịch: ThS Nguyễn Minh Đường, DĐ: 0912396422;  
E-mail: nguyenminhduong.vimico
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
14/ Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam (Vietam Association for Drilling Technology-VADT)
Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, DĐ: 0912015585;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

15/ HIệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Vietam Association of Geological and Mineral Enterprises – VAGME)
Chủ tịch: KS  Đặng Quốc Lịch, DĐ: 0904141389;  E-mail: dangquoclich
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Related Post

CÁC HỘI TRỰC THUỘC

Hiện có 11 Hội trực thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam: 1- Hội Địa chất Tây Bắc Chủ tịch:…