quy che co quan VP

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Văn phòng  Tổng hội Địa chất Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

1. Chức năng của Văn phòng cơ quan Tổng hội

Cơ quan Văn phòng Tổng hội đặt dưới sự chủ trì của Chủ tịch và điều hành cuả Tổng Thư ký – là cơ quan tham mưu tổ chức triển khai các Nghị quyết và quyết định của Ban CHTW Hội và Đoàn Chủ tịch THĐCVN

2. Nhiệm vụ của Văn phòng cơ quan Tổng hội:

a) Triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCHTW, Đoàn Chủ tịch

b) Xây dựng các chương trình, kế họach công tác của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tiếp nhận các văn bản, các ý kiến của các đơn vị

c) Theo dõi hoạt động của các Hội thành viên (Hội Chuyên ngành, Hội Tỉnh/Thành phố) và các tổ chức trực thuộc (Hội trực thuộc, các tổ chức KH-CN) chỉ đạo, điều hành các tổ chức nói trên theo Điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam

d) Tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW, và các hoạt động khác phù hợp với Điều lệ của Tổng hội.

đ) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW.

3. Nhân sVăn phòng cơ quan Tổng hội bao gồm:

a) Chủ tịch là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
cuả Tổng hội và là chủ tài khoản thứ nhất

b) Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: điều hành các công việc hàng ngày của Tổng hội và Văn phòng cơ quan Tổng hội giúp Chủ tịch phụ trách tất cả các hoạt động của Tổng hội; được Chủ tịch ủy quyền, thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Tổng hội khi Chủ tịch vắng mặt; là chủ tài khoản thứ hai khi được Chủ tịch ủy quyền.

c) Phó Tổng thư ký: Trưởng ban Quản lý- phát triển hội; theo dõi các Hội; Phụ trách trang Web của Tổng hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Tổng thư ký phân công.

d) Chánh văn phòng: hoạt động theo chương trình công tác do Đoàn Chủ tịch thông qua dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội  và điều hành của Tổng Thư ký; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Tổng hội

đ) Kế toán trưởng:  thực hiện công tác kế toán các công việc khác của Tổng hội khi được phân công

e) Thủ quỹ: Quản lý hội phí và các khoản thu khác (nếu có)

4. Chế độ làm việc: Các cán bộ của Văn phòng cơ quan Tổng hội làm việc thường xuyên theo sự phân công và được hưởng phụ cấp sinh hoạt  theo quy định của Tổng hội; hàng tháng họp giao ban vào thứ hai tuần thứ nhất.

5. Chế độ chi tiêu: Tổng Thư ký điều hành chi tiêu các hạng mục theo dự toán hàng tháng được thường trực Đoàn Chủ tịch duyệt. Các chi tiêu  trên 1(một) triệu đồng, Tổng Thư ký phải báo cáo để Chủ tịch duyệt.

6. Phụ cấp làm việc: của các uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch và của cán bộ văn phòng cơ quan Tổng hội theo quy định của Tổng hội.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH, ĐOÀN CHỦ TỊCH,  
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH & BAN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-THĐC)

I. BAN CHẤP HÀNH

            1. Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội là cơ quan lãnh đạo của Tổng hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội.

            2. Ban Chấp hành họp thường kỳ một năm 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

            3. Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chấp hành Tổng hội:

            a) Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội;

            b) Phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm;

            c) Bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Tổng hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký;

            d) Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội;

            đ) Quyết định triêụ tập đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường hoặc Hội nghị thường niên;

            h) Xét kết nạp, khai trừ Hội viên;

            k) Bầu cử bổ sung Ban Chấp hành theo theo đề nghị của Đại hội (có thể là Đại hội thường niên)), số lượng uỷ viên bổ sung tuỳ theo nhu cầu công tác nhưng không quá 30% số lượng uỷ viên hiện có.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH

            Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ VII do Ban Chấp hành bầu ra gồm 17 uỷ viên, làm việc theo nhiệm vụ được phân công, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

            Đoàn Chủ tịch Tổng hội có nhiệm vụ:

      a) Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     b) Lập kế hoạch, báo cáo các hoạt động chung theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội;

     c) Theo dõi hoạt động của các Hội Địa chất thành viên ( Hội chuyên ngành, Hội Tỉnh/
Thành phố và các Hội trực thuộc (Hội trực thuộc và các tổ chức KH-CN)

     d) Quyết định hình thức khen thưởng và kỷ luật;

    đ) Quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức hội, chi hội và các tổ chức khác trực thuộc Tổng hội.

     e) Việc thành lập các tổ chức trực thuộc Tổng hội (hội, chi hội, ban…) các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn Chủ tịch Tổng hội ban hành quy định quy chế riêng về việc tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức trực thuộc trên cơ sở quy định của pháp luật;

     g) Quyết định công nhận là thành viên của Tổng hội;

     h) Đoàn Chủ tịch họp định kỳ 3 tháng một lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng thư ký, Đoàn Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường.

i) Hàng năm các uỷ viên Đoàn Chủ tịch chủ động lập kế hoạch công tác gửi Thường trực đoàn chủ tịch; Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch để đánh kết quả công tác.

III. THƯỜNG  TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

III-1/ Thường trực Đoàn Chủ tịch bao gồm:

1- Chủ tịch  – PGS.TS Đỗ Cảnh Dương 

2Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký – TS.Bùi Đức Thắng

3. Phó Chủ tịch – GS.TS Trần Văn Trị

4. Phó Chủ tịch – GS.TS Mai Trọng Nhuận

5- Chánh Văn phòng – KS Nguyễn Đồng Hưng

III-2/ Nhiệm vụ của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

1. Thường trực Đoàn Chủ tịch THĐCVN có nhiệm vụ điều hành, giải quyết  các hoạt động của Tổng hội giữa 2 kỳ họp của Đoàn Chủ tịch

2. Xem xét, quyết định việc củng cố phát triển các Hội chuyên ngành các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc, các Hội tỉnh/thành phố;

2.  Xem xét, quyết định các nhân sự chủ chốt của các Tổ chức KH-CN, các Hội trực thuôc;

3. Xem xét, quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng trên cơ sở đề nghị của các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc;

4. Xem xét, quyết định nội dung chính thức văn bản phản biện tư vấn. Chủ tịch là người phát ngôn chính thức và tuỳ trường hợp cụ thể sẽ uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch chuyên trách

5. Xem xét, quyết định các khoản kinh phí đóng góp cho việc tuyên truyền quảng bá Tổng hội hoặc tài trợ cho các Hội thảo, Hội nghị mà không do Tổng hội tổ chức, cần được bàn bạc, thống nhất trong thường trực Đoàn Chủ tịch.

Thường trực Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và kịp thời báo cáo với Đoàn Chủ tịch về kế hoạch công tác và công việc liên quan khác.

 IV. BAN KIỂM TRA

     1. Ban Chấp hành khoá VII  đã bầu ra Ban Kiểm tra gồm 03 người

     2. Ban Kiểm tra có nhiệm kỳ hoạt động cùng với nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chấp hành;

     3. Ban Kiểm tra bầu trưởng ban để điều hành công việc của Ban và có Quy chế làm việc cụ thể.

     5. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

     a) Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Tổng hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng hội, Nghị quyết của Đại hội Tổng hội;

     b) Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của  Tổng hội;

     c) Kiểm tra và giải quyết những đơn từ, khiếu nại tố cáo của các tổ chức Hội và Hội viên

Hội Khoa học – Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam được thành lập theo quyết định số 137/BT ngày 24/8/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ).

Đến năm 2003, theo quyết định số 80/2003/QĐ-BNV ngày 8/12/2003 của Bộ Nội Vụ cho phép chuyển Hội Khoa học – Kỹ thuật ngành địa chất Việt Nam thành Tổng hội Địa chất Việt Nam.

 
GS.NGND Ng Văn Chiển KS. Phạm Quốc Tường PGS.TS NG Khắc Vinh PGS.TS Đỗ Cảnh Dương

 Từ khi thành lập (1983) đến nay (2013) Tổng hội đã trải qua 07 nhiệm kỳ Đại hội:

* Nhiệm kỳ I (1983-1988) do GS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiển làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ II, III (1988-1993; 1993-1998) do Ông Phạm Quốc Tường Tổng Cục trưởng Tổng Cục – Mỏ và Địa chất, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp làm Chủ tịch

* Nhiệm kỳ IV,V,VI (1998-2003; 2003-2008; 2008-2013) do PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh làm Chủ tịch

 * Nhiệm kỳ VII (2013-2018) do PGS.TS Đỗ Cảnh Dương làm Chủ tịch

 Trụ sở làm việc từ trước đến nay của Tổng hội địa chất luôn đặt tại số 6, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Tổng hội Địa chất hiện có Đoàn Chủ tịch Tổng hội gồm 17 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch, 01 Tổng Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 người, có 05 ủy viên trong Ban chấp hành thường trực làm việc tại số 6, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Có 14 Hội Chuyên ngành là các Hội thành viên, 05 Hội tỉnh thành phố và 33 Tổ chức Khoa học – Công nghệ được thành lập theo nghị định 81 của Chính phủ (dưới đây là danh sách cụ thể của các tổ chức đó)

* 14 Hội chuyên ngành, đó là: Hội Cổ sinh Địa tầngVn, Hội Địa chất Biển VN, Hội Tuyển Khoáng VN, Hội Địa hóa Vn, Hội Khoáng thạch học VN, Hội Công nghệ Khoan khai thác VN, Hôi Địa chất Kinh tế, Hội Kiến tạo VN, Hội Địa chất Than VN, Hội Đá Quý VN, Hội Trầm tích Vn, Hội Đệ tứ – Địa mạo Vn, Hội Địa chất Thuỷ văn Việt Nam, Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam. 14 Hội chuyên ngành này được thành lập và hoạt động rất có ý nghĩa khoa học và thực tiến đại diện cho tất cả các chuyên ngành trong địa chất học, tạo điều kiện để phát huy tính chủ động sáng tạo của các Hội chuyên ngành có thể hoạt động, giao lưu, hội nhập với các Hội tương ứng trong khu vực và quốc tế.  

 

Read more…

 VUGS là một tổ chức phi chính phủ quốc gia tự nguyện của Hiệp hội Địa chất Việt Nam, Hiệp hội Địa chất và địa chất địa phương trong cả nước. VUGS là thành viên của Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ.

  • Nhiệm, server primary Tot Hội:

Công việc chính của VUGS

Collection and Đoàn the all NHÀ addresses compound Việt Nam because of really Nghiệp Công Nghiệp encryption and the current Đại encryption Đất nuoc.

Để tập hợp và đoàn kết địa học tiếng Việt vì lợi ích của công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam.
  1. Popular variant of the comment Protocol addresses compound for public we.

Để phổ biến kiến thức khoa học địa chất cho công chúng

  1. Progress Nghiên look up addresses quality and apply of the child collection: điện lạnh in Vendor.

Để thực hiện nghiên cứu khoa học địa chất, và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.

  1. Progress of the Job tu van, rating giá, messages Biên of the policy, law Lệ, plan, Project for Development successfully take out addresses compound Việt Nam.

Để cung cấp tư vấn, đánh giá và giám định xã hội các chính sách, pháp luật, kế hoạch, dự án cho sự phát triển của hoạt động khoa học địa chất tại Việt Nam.

  1. Quan tâm Bạn up to Change hát tinh Thần and physical quality of the exchange members.

Để tham dự vào đời sống tinh thần và vật chất của các thành viên của VUGS.

Cơ quan cao most of total Hội Địa Chất Việt Nam that Đại exchange Đại expression all countries of all Hội users are organizations 5 years once.
Các cơ quan tối cao của VUGS là Đại hội của người đại diện của tất cả các thành viên Hiệp hội, được tổ chức 5 năm một lần.
Ban chap to ‘Trung uong làm Đại exchange Đại expression all countries Bàu ra includes represent of the Hội users and the organizations different in total Hội. Ban chap distribution Trung uong Bầu Đoàn Chủ Tịch includes Chủ Tịch, the Pho Chủ Tịch, Major cấm check.

Ủy ban Trung ương, được bầu bởi Đại hội đồng, bao gồm các đại diện của các hiệp hội thành viên và một số người khác trong VUGS.

Chủ Tịch (Tổng thống):

PGS. Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Dương

Address – Địa chỉ:
Tot Hội Địa compound Việt Nam
Việt Nam Hội Liên hiệp Khoa học địa chất
6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội -. Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 38.260.752 Fax: (84.4) 39.331.361
Website: tonghoidiachat.vn;  E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Account – Tài khoản:

 

 

Related Post